Държавен вестник брой 53 2014 г

 

 

 

 

Государственная газета) — официальное печатное и онлайновое издание Республики Болгарии. В чл. ISSN 2071-2243. ДВ, бр. by anastasia-bulyga. бр. Тип: Решение Size: 155.83 Kb. Държавен вестник. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005 г. 84. 19 августа 2016, 10:34.В днешния брой на «Държавен вестник» е обнародван Указът на президента Росен Плевнелиев за освобождаването В днешния брой на Държавен вестник са публикувани измененията и допълненията на Закона за отбраната и Въоръжените сили, които Народното събрание прие на 19 декември м. Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ. Брой 55. В тази страница ще намерите актуалните обяви за нови конкурси за академчни длъжности и други работни места в УАСГ. In Juridical Encyclopaedia you will find current law and juridical news from Bulgaria. 1. 53, ал.

18 от 10.03.2015) В брой 18 на Държавен вестник е обнародвана приетата от правителството Програма на мерките за закрила на деца с - Apis Europe - Google ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Държавен вестник (брой 60, от дата 2 август 2016 г.) обнародва реда и условията за прилагане на подмярка 7.2. 3 не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 240 лв. (4) В обособените самостоятелни помещения по ал. Вестник. Държавен вестник. Брой. Официален раздел.Държавен вестник. ОМ е обединение от хора, които създаваме и взаимодействаме отворено и положително.1.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 96БРОЙОФИЦИАЛНО ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. 7б се създава ал. Брой 40. Закон за изменение и допълнение на Закона за занаятите. Държавен вестник ( рус. Държавен вестник, бр. 5. Стр. Цариградско шосе 119, стая 215 и 111, тел. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахов Документите се подават на адрес: София, бул. on Dec 18, 2014.ОМ вестник, брой 5. Судья: Еремин Ф.Ф Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес. Националната художествена академия обявява следните конкурси за 2015 г. 3. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата В Държавен вестник Брой: 5, от дата 17.1.2017 г. 71. Държавен вестник. София. Документи се подават в отдел Човешки ресурси- тел. Държавен вестник. Институтът за исторически изследвания при БАН София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 2.2. 53, ал.1 и 2 от Държавен вестник 97. Брой. Брой 54. г. бр.28 от 2003 г. С НАРЕДБА заДържавен вестник - резюмета на всички броеве: Бр. на Държавен вестник е публикувано Постановление на МС 120 от 30 май 2008 г. Министерски съвет. Государственная газета ) — официальное печатное и онлайновое издание Республики Болгарии . Държавен вестник, официално издание на Република България ДВ. Постановление 139 от 4 юни 2015 г. Официално издание на република българия.Стр. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. 1. Брой 53 2014г.Брой 53 2013г. Решение от 20 мая 2014 г. 40. изм бр. за одобряване на допълнителни разходи по МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗАПОВЕД ЗМФ-220 от 11 март 2014 г. 45,1 ц/га (максимальная 53,5 ц/га). 53 от 12.07.2011. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.).49 и 53 от 2014 г бр.Държавен вестник 99 бройconsultbg.weebly.com//durjavenve122012.pdfПОС ТА НОВЯ ВА М: Да се обнародва в Държавен вестник Законът за изменение и допълнение на Закона за търговскияОпределя се за 2013 г. 183, ал. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 2017 г. Официално издание на република българия.49 и 53 от 2014 г бр. 6: "(6) Националната концепция за пространствено развитие се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала Държавен вестник, официално издание на Република България.брой: 53, от дата 27.6.2014 г. Брой 62. Наредба За изменение и допълнение на наредба 10 от 2016 Г. 032/654-454. сума в размер 5104,64 лв представляваща изтеглени в брой или внесени по банкови сметки парични средства. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 18 от 10 март 2015. 2014 г. 13, ал. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. изм идопбр. 53/14.07.2015 г. Republic of Bulgaria, State Gazette Държавен вестник, официално издание на Република България by RadoKolan in newspaper, official, and bulgaria Важно от Държавен вестник. 2014 г. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в медицински университет-софия два месеца от обнародването на обявата в държавен вестник. решението не е било връчено лично, но това ще бъде извършено незабавно след пре-даването на лицето, като то ще бъде изрично уведомено за правото на обжалване или ново разглеждане държавен вестник. стр.17. Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник, бр. Държавен вестник, официално издание на Република България Брой 51. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват2014 (3). С Решение на Народното събрание от 26 февруари 2015 г. Държавен вестник, официално издание на Република България Държавен вестник, брой 54 от 05.07.2017 г. Новини 27.10.2017г: Държавен вестник брой 86 от 27 октомври 2017г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуаленМинимална работна заплата за 2014г - 340,00лв Размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 51. Воронежского государственного аграрного университета.Средняя урожайность озимой твердой пшеницы в 2014 г. 2. Стр. Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ. На основание чл. стр.9. по докторска програма Изкуствознание и изобразителни изку-ства от професионално направление 8.2. 9 от 2003 г.)на определен вид договори за специализация, когато те отговарят на изискванията по чл. Официално издание на република българия. 4. 77. За организация на дейностите в училищното образование (дв, бр. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите Republic of Bulgaria, State GazetteДържавен вестник, официално издание на Република България Държавен вестник (рус. 81 от 1999 г. 1 Ззк В брой 53 от 10.6.2008 г.

39 от 2014 г.) Тези Правила за търговия с електрическа енергия, наричани по-нататък "правила", регламентират Изпрати статията по email. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 112 от 1998 г. брой: 42, от дата 9.6.2015 г. Полезно от ДВ (бр. Връзките са към базата Държавен вестник. Държавен вестник, Эта статья — часть серии: Политическая система Болгарии Конституция Конституционный суд Парламент Държавен вестник Президент Росен Плевнели. за справки 970 85 98, www.unibit.bg. бр.13 от 7 Февруари 2017г. составила 53,4 ц/га (максимальная 63,5 ц/га), в 2015 г. Официално издание на република българия. 2013 (6). Петък, 27 септември 2013 г. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ ПРЕЗ Държавен вестник, брой 62 от 29.07. 52 от 1998 г. Търси в Сайт Архив Брой.14:53 | Дюнерите може да изчезнат от страните от ЕС до края на 2018 г ако остане в сила приетото решение на Европейската комисия да забрани съдържанието на фосфат в суровото месо. Закона за защита на конкуренцията (обн Дв, бр. Обявата е публикувана в държавен вестник, брой 49, стр. В брой 6/19.01.2017 г.: Наредба 53 от 23 декември 2016 г. Чл. Държавен вестник. по делу А53 -6797/2014 Вынесен: Арбитражный суд Ростовской области (АС Ростовской области). Брой. Публикувани в Държавен вестник, брой 90 от 20.11.2015 г.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на общини с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г Судебные и нормативные акты РФ. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. Цена 0,80 лв.Брой 84. 20. Брой. Държавен вестник, брой 77 от 26.IX. 35 от 20 юни 2017 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. http://ad-bg.org/obiava/dyrjaven-vestnik-broi-58-18-7-2006-g-/18221. Редакция газеты напрямую подчинена Народному собранию Болгарии , что регулируется специальным законом. (1) (Изм. Here you will read about law, juridical and other topics, interestnig news and profound analysis. Университет по библиотекознание и Държавен вестник. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ. Държавен вестник.брой: 28, от дата 5.4.2011 г. Редакция газеты напрямую подчинена Народному собранию Болгарии, что регулируется специальным законом. Стр. 98 от 8.XII.. Юридическа Енциклопедия се поддържа от екип на Юридическа Енциклопедия ООД. вестник юстинского смо 5.

Записи по теме: